การจำนองที่ดินในอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันเพื่อชำระคืนเต็มจำนวน

เมื่อคุณได้รับการจำนองจากธนาคารหรือผู้ให้บริการจำนองรายอื่นคุณจะตัดสินใจว่าการจำนองของคุณจะมีเงื่อนไขใดเมื่อมีการจดทะเบียนกับอสังหาริมทรัพย์ที่คุณจำนองที่ดิน โดยทั่วไปคุณจะลงนามในแบบฟอร์มที่มีข้อตกลงในข้อกำหนดเหล่านี้และเอกสารที่เป็นทางการจะถูกส่งต่อไปยังทนายความของคุณเพื่อให้ทนายความของคุณสามารถจัดเตรียมเอกสารการจำนองได้อย่างถูกต้อง จำนองที่ดินต่อไปนี้เป็นรายการเงื่อนไขการจำนองทั่วไป

โปรดทราบว่าการเรียกเก็บเงินและการจดจำนองที่ดินเป็นเงื่อนไขที่ใช้แทนกันได้ระยะเวลาตัดจำหน่ายระยะเวลาที่จะต้องใช้เงินต้นของการจำนองในอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันเพื่อชำระคืนเต็มจำนวนโดยปกติคือ 20 หรือ 25 ปีจำนองที่ดินตารางการตัดจำหน่ายตารางแสดงการชำระเงินแต่ละรายการที่ต้องชำระภายใต้การจำนองตลอดระยะเวลาของการจำนองการชำระเงินแต่ละครั้งจะใช้กับเงินต้นและดอกเบี้ยและยอดเงินที่ต้องชำระหลังจากการชำระเงินแต่ละครั้ง

ค่าธรรมเนียมมาตรฐานการปลดจำนองเมื่อชำระเงินจำนองเต็มจำนวน

การชำระเงินด้วยบอลลูนจำนวนเงินสุดท้ายของการจำนองที่ต้องชำระคืนให้แก่ผู้เรียกเก็บเงินเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา (จำนวนนี้อาจได้รับการเจรจาใหม่สำหรับระยะเวลาอื่นค่าธรรมเนียมจำนองที่ดินเอกสารที่ให้รายละเอียดการกู้ยืมที่มอบให้กับเจ้าของที่ดินและเมื่อจดทะเบียนแล้วจะแสดงถึงความสนใจในที่ดินที่มีหลักประกันโดยค่าธรรมเนียมจำนองที่ดินให้แก่ผู้รับผิดชอบธนาคารหรือผู้ให้กู้จำนองรายอื่นเจ้าของที่ดินที่จัดการจำนองหรือเรียกเก็บเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบปิดการจำนองที่ไม่สามารถชำระคืนได้เต็มจำนวนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่ต้องชำระค่าปรับตามที่กำหนดโดยข้อกำหนด

ค่าธรรมเนียมมาตรฐานการปลดจำนองเมื่อชำระเงินจำนองเต็มจำนวนแล้วจะมีการจดทะเบียนการปลดจำนองกับทรัพย์สินซึ่งจะกำจัดการจำนองเป็นภาระผูกพันต่อทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพวันที่ปรับดอกเบี้ยการชำระเงินจำนองมักจะจัดให้เป็นวันที่ 1 หรือ 15 ของแต่ละเดือน เมื่อเงินจำนองมีขั้นสูงในวันอื่นที่ไม่ใช่วันที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าสำหรับการชำระเงินจำนองการปรับดอกเบี้ยจะต้องทำระหว่างวันที่ล่วงหน้าและวันที่ชำระเงินล่วงหน้า ซึ่งเรียกว่าวันที่ปรับดอกเบี้ย

จำนองที่ดินต้องชำระคืนให้กับผู้เรียกเก็บเงินเพื่อแลกกับสิทธิ์ในการใช้

อัตราดอกเบี้ยเปอร์เซ็นต์ต่อปีของจำนวนเงินต้นที่ยืมซึ่งจำนองที่ดินต้องชำระคืนให้กับผู้เรียกเก็บเงินเพื่อแลกกับสิทธิ์ในการใช้จำนวนเงินต้นที่ยืมมาตามระยะเวลาที่กำหนดวันครบกำหนดวันที่ยอดคงเหลือที่ต้องชำระภายใต้การจำนองจะต้องชำระคืนแก่ผู้เรียกเก็บเงินหรือเจรจาใหม่สำหรับระยะเวลาอื่นสินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบเปิดการจำนองที่สามารถชำระคืนได้ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดเงินต้นจำนวนเงินที่ยืมโดยจำนองที่ดินหรือให้โดยผู้เรียกเก็บเงิน

ซึ่ง chargor จะต้องจ่ายคืนให้กับผู้เรียกเก็บเงินลำดับความสำคัญสถานะของการบริการรับจำนองที่ดินครั้งที่หนึ่งสองสาม ตามที่กำหนดโดยวันที่จดทะเบียนเงื่อนไขการเรียกเก็บเงินมาตรฐานข้อกำหนดที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของ chargor และ chargeeระยะเวลาที่ chargor มีสิทธิ์ใช้เงินจำนองในช่วงเวลานั้นจะมีการชำระเงินจำนองตามปกติและเมื่อสิ้นสุดยอดเงินที่ต้องชำระทั้งหมดจะต้องชำระคืนแก่ผู้เรียกเก็บเงินหรือเจรจาต่อรองใหม่สำหรับระยะเวลาอื่น เพิ่มเติมที่ http://landmemoney.com/